سال ١٣٩۵ مبارک!

سال ١٣٩۵ مبارک!

همه به شما می گویند:

سال خوبی داشته باشید
ولی ما به شما می گویم :
” سال خوبی را برای خودتان خلق کنید ”
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد …
به فکر ساختن باشید…
روزهای خوب را باید ساخت
آرزو می کنم
بهترین معمار سال جدید باشید…
سال نو پیشاپیش مبارک!

Share this post